0
Favorite products 0
You don't have any favorite products yet.
0
Products comparison 0
You don't have any products added for comparison.
0,00 € 0
Shopping cart 0
Shopping cart is empty.
Delivery methods
dispensing point Zásielkovňa
1.99 €
123 courier - home delivery
3.49 €
Courier - delivering home
3.49 €
DPD - home delivery
4.49 €
Free shipping from 52 €

Complaint procedure

Predávajúci: HEXATRADE COMPANY s.r.o.

adresa prevádzky: Cejl 91, Brno, 60200, tel: (CZ) 545578536
Spisová Značka: C98905 vedená u Krajského súdu v Brně
číslo účtu: Fio banka, a.s. - 2101184178/8330
IBAN: SK8383300000002101184178 BIC/SWIFT: FIOZSKBAXXX

  • Kupujúci je povinný bez zbytočného odkladu po dodaní tovaru ho prehliadnuť a oznámiť predávajúcemu prípadné zistené chyby.
  • Zistené chyby oznámi kupujúci predávajúcemu telefonicky, e-mailom, alebo písomne na adresu prevádzky prevádzkovateľa.
  • Vo svojom oznámení musí kupujúci uviesť aké vady boli u zakúpeného tovaru zistené.
  • Pri reklamácii zakúpeného tovaru je nutné, aby kupujúci predávajúcemu (uvedenému na daňovom doklade) zaslal alebo predložil všetky listiny, ktoré mu boli odovzdané predávajúcim v rámci vybavenia objednávky reklamovaného tovaru, teda napríklad faktúru, záručný list a iné. Ďalej je nutné, aby kupujúci v prípade že predávajúcemu vracia chybný tovar ho vrátil kompletný tak, ako ho prevzal od predávajúceho. Informácie o priebehu reklamácie sú zasielané formou e-mailových správ na adresu uvedenú kupujúcim, prípadne na poštovú adresu uvedenú na faktúre reklamovaného tovaru. V prípade, že kupujúci požaduje zasielanie informácií na inú adresu, musí túto skutočnosť uviesť v oznámení o reklamácii.
  • V závislosti od druhu závad a za podmienok stanovených všeobecne záväznými právnymi predpismi, má kupujúci možnosť sa v prípade reklamácie domáhať, najmä aby chybný tovar bol opravený alebo vymenený za tovar nový alebo môže od kúpnej zmluvy odstúpiť a požadovať vrátenie kúpnej ceny.
  • Predávajúci nepreberá zodpovednosť za škody vyplývajúce z prevádzky produktov, funkčných vlastností a škôd z neodborného používania produktov, rovnako ako škôd spôsobených vonkajšími udalosťami a chybnou manipuláciou. Na chyby tohto pôvodu sa nevzťahuje ani poskytnutá záruka.
  • Ak sú na tovar definované výrobcom tovaru záručné podmienky, ktoré idú nad rámec zákonom stanovených, poprípade sa na tovar vzťahujú výrobcom garantované servisné služby, je o tom kupujúci informovaný v rámci opisu konkrétneho tovaru.
Loading, please wait...